Bird Match World Is a fun puzzle game where you will match at least 3 equal birds with each other.
An addictive bird game. Its simple and easy to play and understanding but very fun matching game by pairing the same birds to get points and reach the next level.

If you manage to pair more than 3 birds, you get bonus points and succeed in matching 5 or more birds, it will be a new image that you will move and shoot down several birds or delete entire rows of birds.

There are more than 300 levels that get harder and harder.

Download att Google Play Store

Bird Match World Är ett roligt pusselspel där du ska matcha minst 3 lika fåglar med varandra.
Ett fågelspel som är beroendeframkallande. Spela detta enkla men mycket roliga matching spel genom att para ihop samma fåglar för att få poång och nå till nästa level.
Om du lyckas para ihop fler än 3 fåglar så får du bonus poäng och lyckas du matcha 5 eller fler fågra kommer den en ny icon som du ska flytta så skjuter den ner flera fåglar eller raderar hela rader med fåglar.
Det finns fler än 300 nivåer som blir svårare och svårare.

Ladda ner på Google Play Store